Din ideella förening i Ystad - Gemenskap Kreativitet Omsorg
Stadgar för Solhjulet din ideella förening i Ystad                                                    
Bestående av 51 paragrafer gällande fr.o.m.  20100501

§ 1  Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Solhjulet

§ 2 Föreningens juridiska säte
Föreningens juridiska säte skall vara Ystad

§ 3  Föreningens juridiska status
Föreningens juridiska status skall vara ideell förening.

§ 4   Föreningens verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde skall vara Sverige. 

§ 5  Föreningens verksamhets- och budgetår
Föreningens verksamhets- och budgetår omfattar kalenderåret.

§ 6 Föreningens finansiering
Föreningens  verksamhet skall finansieras med egen verksamhet som medlemsavgifter, lotter, liten servering, uthyrning av plats i föreningens lokal och med bidrag från statliga, landstings– samt kommunala myndigheter, organisationer och fonder samt andra bidragsgivare och sponsorer.

§ 7  Föreningens ändamål
Föreningen har som främsta ändamål att som förening  erbjuda en kulturell miljö, men oberoende av nationalitet eller religion människor skall mötas med harmoni och glädje och få med förhöjd livskvalitet.  Solhjulet är öppet för alla intresserade utan att man måste bli medlem. För att delta aktivt, utveckla eller påverka beslut fodras medlemskap.
Vilket innebär att man redan har accepterat skrivna stadgar i medlemsansökan

 § 8  Föreningen skall arbeta för att dess medlemmars intressen blir tillgodosedda i största mån  och arbeta för social gemenskap och kreativitet.  

§ 9 Föreningen skall i mån av kapacitet möta människor med harmoni och medkänsla, lyssna och ge positivt bemötande till dom som söker sig till föreningen.

§ 10  Sekretess
Föreningsmedlemmar skall hantera olika informationer från varje enskild medlem/individ  med respekt och såsom lagen om tystnadsplikt står för. 

§ 11  Medlemskap och avgifter
Ordinarie medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person som aktiv medlem Förutom ordinarie medlemskap kan styrelsen utse stödmedlem. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som beslutar om medlemskap. 

§ 12 Ordinarie medlemmar äger röstberättigande, för att vara röstberättigad skall man  vara mantalsskriven inom föreningens verksamhetsområde enligt § 4. 

§ 13 Styrelsen äger rätt att med omedelbar verkan tillfälligt avstänga medlem som uppenbart har skadat föreningens intressen fram till nästkommande medlemsmöte. Beslutet måste vara enhälligt .
Beslut om uteslutning av medlem som uppenbart har skadat föreningens intressen kan endast fattas av årsmötet.  Beslut om uteslutning fattas med minst tre fjärdedels majoritet.

 § 14 Årsavgift för ordinarie medlemskap, stödmedlemskap och övriga medlemsskap  i föreningen enligt § 11 utgår med  belopp fastställes av styrelsen, vilket bestäms på  årsmötet.

§ 15 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 16 Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av mars månad på tid och plats som föreningens styrelse beslutar. 

§ 17  Extra årsmöte utlyses om styrelsen eller revisorn så påkallar eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär. 

§ 18  Skriftlig kallelse till årsmöte eller extra årsmöte med av styrelsen beslutad föredragningslista skall utsändas minst två veckor före utsatt datum.

§ 19  Varje ordinarie medlem och stödmedlem har en röst och fullmaktsröstning tillämpas ej. För att vara röstberättigad krävs att ordinarie medlem eller stödmedlem blivit registrerad i föreningens medlemsmatrikel senast den 1 november året före årsmötet eller minst tre månader före extra årsmöte.

§ 20  Röstning sker öppet utom vid personval, då röstning skall ske med slutna valsedlar, samt i övriga frågor där mötet så beslutar.

§ 21  Beslut på årsmöte eller extra årsmöte fattas med enkel majoritet såvida ej annat stipuleras i föreningens stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder, utom vid personval då lotten avgör. 

§ 22  Utöver medlemmarna äger revisor och bidragsgivare samt av styrelsen inbjudna gäster rätt att deltaga i årsmötets eller extra årsmötes överläggningar dock ej i dess beslut. 

§ 23 Enskild ordinarie medlem eller stödmedlem som önskar få ärende förelagt årsmöte eller extra årsmöte skall minst tre veckor dessförinnan inlämna skriftligt förslag till styrelsen, som har att framlägga detsamma jämte eget yttrande.

§ 24  Vid årsmöte eller extra årsmöte får endast de ärenden förekomma som upptagits på föredragningslistan. Om mötet så beslutar kan överläggningar i annan fråga äga rum, dock utan beslutsfattande. 

§ 25 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4 .Godkännande av föredragningslista
5 .Utseende av justeringsmän, tillika rösträknare 
6. Justering av röstlängd 
7 .Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Förslag som väckts av styrelsen 
12. Förslag som väckts av enskild medlem 
13. Fastställande av årsavgift för ordinarie medlem , stödmedlem och övriga medlemmar.
14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. Styrelsen skall bestå av minst 3 eller 7 ledamöter, varav  helst 2 suppleanter 
15. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 
16. Val:a.  ordförande  b.övriga ledamöter i styrelsen    c.  suppleanter    d.  revisor
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande. 

Föreningsstyrelse
§ 26 Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande instans. 
§ 27 Styrelsen utser firmatecknare för föreningen.

§ 28 Av årsmötet eller extra årsmöte vald revisor och/eller revisorssuppleant samt av styrelsen inbjuden gäst äger rätt att deltaga i styrelsemöte, dock utan rösträtt.

§ 29 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om revisorn eller minst hälften av styrelsens ledamöter så begär.

§ 30 Kallelse med föredragningslista skall utsändas till ledamöter och revisor minst en vecka före utsatt datum. 

§ 31 Varje ledamot äger en röst och fullmaktsröstning tillämpas ej.

§ 32 Röstning sker öppet utom vid personval då röstning skall ske med slutna valsedlar, samt i övriga frågor där mötet så beslutar.
§ 33 Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 34 Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet såvida ej annat stipuleras i föreningens stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder, utom vid personval, då lotten avgör. 

§ 35 Protokoll skall föras av mötessekreteraren och justeras av den som varit mötesordförande jämte en vid varje tillfälle vald justeringsman. 

§ 36 Föreningsstyrelsen åligger det att:
1. ansvara för föreningens verksamhet under verksamhetsåret
2. verka för utveckling och förbättring av föreningens verksamhet 
3  verkställa årsmötets och extra årsmötes beslut 
4 .besluta i frågor som inte enligt föreningens stadgar skall avgöras av eller bör föreläggas årsmöte eller extra årsmöte 
5.  planlägga verksamheten och medverka vid dess genomförande i samverkan med andra organisationer med samma mål 
6  för.bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
7.  omhänderha av bidragsgivarna tilldelade medel
8 .  förvalta föreningens egna medel 
9.  förvalta annans medel som anförtrotts föreningen 
10.  föra räkenskaper enligt god bokföringssed 
11. i förekommande fall utse arbetsgrupper för särskilda frågor och angelägenheter, med rapportskyldighet till styrelsen 
12 . agera som arbetsgivare i det fall att anställd finnes 
13 . själv eller genom ombud företräda föreningen mot tredje man 
14.  utarbeta och framlägga plan för kommande verksamhetsår 
15.  utarbeta och framlägga budget för kommande verksamhetsår
16.  handlägga bidragsansökningar
17.  behandla och avge yttrande över väckta förslag från enskilda medlemmar 
18.  föra medlemsmatrikel. 

Arbetsutskott
§ 37Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott.
§ 38   Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordföranden och kassören. 
§ 39 Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden eller om någon av utskottets ledamöter så begär. 
§ 40  Varje ledamot har en röst och fullmaktsröstning tillämpas ej. 
§ 41 Röstning sker öppet och personval kan ej genomföras.
§ 42 Arbetsutskottet är beslutsmässigt om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
 § 43 Protokoll skall föras av mötessekreterare n och justeras av den som varit mötesordförande jämte en vid varje tillfälle vald justeringsman.  

§ 44 Arbetsutskottet åligger det att:

1. mellan styrelsens sammanträden besluta i ärenden som inte utan olägenhet kan uppskjutas till nästa styrelsesammanträde
2. bereda ärenden som skall underställas föreningsstyrelsen för beslut 
3.  besluta i övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till arbetsutskottet 
4. snarast till föreningsstyrelsen meddela de av arbetsutskottet fattade besluten. 

Förvaltning och revision

§ 45 Styrelsens förvaltning skall för varje verksamhetsår granskas av godkänd revisor vald av årsmötet eller extra årsmöte. 
§ 46Revisorn skall till ordinarie årsmöte avge berättelse över årsrevisionen.

Stadgeändring

§ 47 Förslag till stadgeändring skall underställas 2 årsmöten, varav ett måste vara ordinarie, med minst 1 månads mellanrum. 
§ 48 Beslut om stadgeändring fattas med minst tre fjärdedels majoritet vid båda tillfällena.

Upplösning

§ 49 Förslag till upplösning av föreningen skall underställas 2 årsmöten, varav ett måste vara ordinarie, med minst 1 månads mellanrum. 

§ 50 Vid upplösning av föreningen skall dess behållna tillgångar överföras till liknande organisation eller styrelsens medlemmar.

& 51 Beslut om upplösning av förningen och överföring av behållna tillgångar fattas med minst tre fjärddels majoritet vid båda tillfällena.
 


Site Builder drivs av  Vistaprint